Rosa de Lima | Hubert Matiúwàa


Hubert Matiúwàa (1986), pertenece a la cultura Mè´phàà. Estudió la Licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Guerrero, Licenciatura en Creación Literaria en la UACM, Maestría en Estudios Latinoamericanos (UNAM). En 2016 obtuvo el “Primer Premio en Lenguas Originarias Cenzontle”. Obtuvo el V Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA -2017). Premio Estatal de Poesía Joven del Estado de Guerrero 2017. Es autor de los libros Xtámbaa/Piel de Tierra. Pluralia Ediciones/Secretaria de Cultura (2016). Tsína rí nàyaxà’/ Cicatriz que te mira. Pluralia Ediciones/Secretaria de Cultura de la CDMX (2017). Las Sombrereras de Tsítsídiín. (INALI/Secretaria de Cultura. (2018). Cordel Torcido/Mañuwìín. Universidad de Guadalajara/Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas. (2018).

_

*

Rosa de Lima

 

I
Le extirparon
el gorjeo de la Montaña,
en hieleras la repartieron
a las casas blancas,
donde la gente paga por un corazón.
—Niña de Lima,
bajo las uñas
guardaste el miedo
para retoñar
en las voces de Tsítsídií.

II
¿Quien tenga tu corazón
tejerá las palmas,
nudo contra nudo,
para guardar tu lengua
en el panal de nubes
que cubre nuestra piel?

III
Abuelo:
¿En qué corneas se pintarán mis rocíos?
¿Me buscarás en cada mujer
que deambula las calles?
¿Sabrás que soy yo
cuando trabaje en los senados
o cuando me adornen en mesas
donde nunca nos sentaremos?
Te soñaré en las aves
que llevan el nombre
de nuestro pueblo,
en los sombreros
que caen con la tarde
y en las niñas que dejan en la palma
la esperanza que vive
por nuestra muerte.

IV
Te querré
en la sed de las serpientes
que bordan las mujeres de nuestro pueblo,
te buscaré, abuelo,
en el silencio de cada sombra
que vaga en el mundo
y con las abejas que reparten la tierra
floreceré contigo.

V
Sueñan las palmas
nuestro regreso,
ensalivan el capullo
y se reparten a las hojas
para saber si hay noticias,
retienen el eco
en sus cuencas,
se niegan a secarse,
en secreto se enroscan bajo tierra
y se visten de verde
esperando a la luna nueva.

_

 

*

Dxá’gú Rosa de Lima

 

I
Nèthón agòò,
nigajnúú a’wóò júbà rí gi’dá xòxtoò,
nìtíín xuwiu ná awúun hielera
niguaxphí’tá nè ná gu’wá thana,
ná júwà xàbò tsí nònè numàà mbúkhàà
rí mbúyàà àkwìín.
—Dxá’gú tsídií,
nitiaxíí ngamí àgoò xáña’
rí màgòò màrudii àkuian’
ná a’wóò ñò’òn tsítsídií.

II
Xàbò tsí mbáyáà àkuian’,
a maguxnuu iná ida,
a maxmíí xtédè
rí mà’thán xóne júwà’ xàbò xuàjiàn ló’ rá,
a maro’òò ajngáa ló’ ná xtiyoo dùùn
rí nàtaxíí xtíñuù nìmia ló’
ídò nàgatàá rujmbá ná júbàá rá yè’.

III
Xì’ñú’,
àmàtà’ñùún ná xuxtùún ìjín gò’ò
tsí grìgùún dakhúún ná jambàà,
a màtìyàá rí gì’dà nìmiì
ná xuxtùún xàbò tsí gàtiin ná gu’wá ñajun rá,
a màtìyàá rí àkwiìn gì’dà
ná xòxtoò dxá’gú tsí véjè ná rawuun ixè xaphá
ná nimbá mì’tsún màxakuíjñán ló,
màgú’thaàn asndo náá màgìwàn nìmì’,
màmbìyà’ nùmaà
asndo màgiwàn’ iyoo gàmà’ ìdù’.
Màgújndamáà,
ná xòxtoò mbámbá ñò’òn
tsí jayá mbi’yuu xuajian ló’,
màgújndamàá inuu xtédè
rí nàrákha gàjmàá wakhà’,
màgújndamàá ná xuxtùún ìjiìn gò’ò
tsí nùni’ñàá nimíì ná inuu ida
rí mà’nii àkuiin xuajian ló’
numa xó’ tsáà nìgùma ngínaá xò’.

IV
Xì’ñú’,
màrmá’àn àkuìin ithanè ná tìmii àbò’
inuu gòmè
rí nùxmíí nánà xuajian ló’,
màyaxíí ajngáa wiyáá ná xòxtò’,
màgrígo’ gàjmí’ xkàmixa ná jàmbàa,
mà’gá tsùduù àjmá
tsí nàxphitàà numbaa
asndo náá màmidíí nìmì’ gàjmàá nìndxáà’.

V
Ná jùmùù ixè ida
rí màtangàá xò’,
nà’nìì àkuiìn nè ídò nàmidíí ri’yùù nè,
tikhu inúú nè nàyáxiì a’wóò gíñá,
numuu rí nando nè màdxàun
xí juwa máján xò’,
tsíniñà’ mijná nè mòjndoo,
nàràkuá asndo mbayíí àjmùù ná awúun jùbà’
khamí nàrudii mìnà’ nè
mbámbá gòn’ nuxì’,
numuu rí gí’thùn nè xó rí màthangàán xò’ ná xuajen.

_


Extraído de Las sombrereras de Tsítsídiín – Ìjín gò’ò Tsítsídiín tsí nònè xtédè.
Producción: Secretaría de Cultura- Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2018.